Schrijf je in voor onze newsletter en blijf op de hoogte van de nieuwste collecties en acties!

Newsletter

  Follow us

  Get inspired

  Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

   Search

   Algemene Voorwaarden

   Algemene Voorwaarden 

   Inhoudsopgave:
   Artikel 1 – Definities
   Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
   Artikel 3 – Toepasselijkheid
   Artikel 4 – Het aanbod
   Artikel 5 – De overeenkomst
   Artikel 6 – Herroepingsrecht
   Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
   Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
   Artikel 11 – De prijs
   Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
   Artikel 13 – Levering en uitvoering
   Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
   Artikel 15 – Betaling
   Artikel 16 – Klachtenregeling
   Artikel 17 – Geschillen
   Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Artikel 1 – Definities
   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
   en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
   en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
   afspraak tussen die derde en de ondernemer;
   2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
   3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
   handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
   4. Dag: kalenderdag;
   5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
   6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
   en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
   7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
   of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
   manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
   waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
   mogelijk maakt;
   8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
   overeenkomst op afstand;
   9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
   diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
   10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
   gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
   digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
   mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
   modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
   consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
   12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
   een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
   zijn samengekomen.

   Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

   Leo & Moon
   Nobelstraat 96
   1341 BH Almere

   Tel:+31 (0)6 41328328
   E-mail: info@leomoon.nl
   IBAN: NL24 KNAB 0606892486
   KvK-nummer : 8912395606


   Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
   gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
   Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
   – de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
   – de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
   – een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en
   hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

   Artikel 3 – Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
   stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
   voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
   ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
   algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
   spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
   en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
   langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
   deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
   gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
   wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
   kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
   andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
   dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
   toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
   de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 4 – Het aanbod
   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
   nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
   digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
   beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
   maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
   producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
   aanbod binden de ondernemer niet.
   3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
   verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   Artikel 5 – De overeenkomst
   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
   aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
   voorwaarden.
   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
   onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
   ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
   overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
   organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
   voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
   betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
   een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
   onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
   gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
   verbinden.
   5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
   consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
   een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
   kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
   herroepingsrecht;
   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
   van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
   de overeenkomst op afstand;
   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
   6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
   levering.

   Artikel 6 – Herroepingsrecht
   Bij producten:
   1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
   een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
   de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
   verplichten.
   2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
   consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
   consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
   ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
   wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
   levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
   waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
   onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
   de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
   ontvangen.
   Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
   3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
   inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
   van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
   maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
   Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
   geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
   5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
   het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
   het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
   bedenktijd.
   6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
   verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
   de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
   zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
   de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
   slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
   van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
   hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
   herroepingsrecht heeft verstrekt.

   Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
   door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
   ondernemer.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
   zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
   ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
   consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
   voordat de bedenktijd is verstreken.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
   in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
   duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
   consument.
   5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
   ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
   aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
   dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
   beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
   ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
   de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
   nakoming van de verbintenis.
   7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
   elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
   levering van stadsverwarming, indien:
   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
   kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
   gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
   8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
   materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
   de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
   overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

   Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
   1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
   maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
   door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
   14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de
   ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het
   product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
   gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
   tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
   consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
   standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
   terug te betalen.

   Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
   De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
   alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
   overeenkomst, heeft vermeld:
   1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
   waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
   voordoen;
   2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
   verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
   ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
   krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
   succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
   3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
   overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
   5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
   een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
   goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
   6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
   datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
   die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
   duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
   om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
   11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
   maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
   afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
   levering is verbroken;
   13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
   14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   Artikel 11 – De prijs
   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
   producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
   btw-tarieven.
   2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
   gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
   heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
   eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
   toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
   toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
   waarop de prijsverhoging ingaat.
   5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
   in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
   en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
   en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
   het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
   beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
   overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
   in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
   3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
   importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
   verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
   van zijn deel van de overeenkomst.

   Artikel 13 – Levering en uitvoering
   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
   en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
   verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
   gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
   de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
   uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
   ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
   ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
   consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
   eventuele schadevergoeding.
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
   onverwijld terugbetalen.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
   moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
   bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
   Opzegging:
   1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
   geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
   opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
   van ten hoogste één maand.
   2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
   geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
   het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
   opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
   bepaalde periode;
   – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
   Verlenging:
   4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
   producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
   vernieuwd voor een bepaalde duur.
   5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
   strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
   worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
   verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
   van ten hoogste één maand.
   6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
   producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
   consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
   opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
   minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
   7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
   nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
   stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
   Duur:
   8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
   overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
   redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
   verzetten.

   Artikel 15 – Betaling
   1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
   de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
   bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
   overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
   aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
   nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
   bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
   desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
   plaatsgevonden.
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
   aan de ondernemer te melden.
   4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
   ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
   dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
   betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
   verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
   incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
   openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
   volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
   consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

   Artikel 16 – Klachtenregeling
   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
   klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
   consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
   de ondernemer.
   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
   de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
   vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
   ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
   onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
   geschillenregeling.

   Artikel 17 – Geschillen
   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
   betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
   van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
   door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
   gegevensdrager.

   Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
   Modelformulier voor herroeping
   (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

   – Aan:

   Leo & Moon
   Nobelstraat 96
   1341 BH Almere
   info@leomoon.nl

   – Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
   de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product],
   herroept/herroepen*
   – Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst producten]
   – [Naam consumenten(en)]
   – [Adres consument(en)]
   – [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

   De nieuwe collectie is onderweg en bijna in Nederland! Houd de website in de gaten want vanaf deze maand vind je hier heel veel nieuwe bedden, stoelen, kasten, kindermeubels en speelgoed. Stay tuned!

   You don't have permission to register
   X